دستگاه کروماتوگرافی مایع

دستگاه کروماتوگرافی مایع برای جدا کردن اجزا یک مخلوط و تعیین کیفیت آن استفاده می گردد