هموژنایزر آزمایشگاهی | خرید هموژنایزر | فروش هموژنایزر | انواع هموژنایزر

از دستگاه هموژنایزر برای هموژنیزاسیون فلزات و دیگر مواد استفاده می شود مانند تولید شیر با چربی مشخص.