دستگاه هوموژنایزر

از دستگاه هوموژنایزر برای هموژنیزاسیون فلزات و دیگر مواد استفاده می شود مانند تولید شیر با چربی مشخص.