هات پلیت آزمایشگاهی

هات پلیت آزمایشگاهی یکی از تجهیزات حرارت دهی در آزمایشگاه می باشد