ستون hplc

یکی از بخش های دستگاه کروماتوگرافی HPLC، ستون hplc می باشد به این علت که جدا سازی اجزای نمونه هنگامی که این اجزا از بین ستون عبور داده شوند به دست می آید…