دستگاه رطوبت سنج

از رطوبت سنج های مدرن و آنالوگ برای اندازه گیری میزان رطوبت جو استفاده می شود.