هیدرومتر

هیدرومتر ها دارای انواع مختلفی از لحاظ محدوده ی سنجش چگالی نسبی می باشند بطور مثال برای مایعاتی مانند شیر و آب شور و اسید ها که چگالی نسبی بالایی دارند و مایعاتی مانند نفت سفید و الکل و بنزین که چگالی نسبی کمتری دارند