هیدرومتر

هیدرومتر یا آب سنج وسیله ای برای اندازه گیری وزن مخصوص یا چگالی نسبی( که یعنی مایعات نسبت چگالی محلول به چگالی آب خالص) است