دستگاه هیدرومتر

از این دستگاه برای پیدا کردن وزن خالص مایع استفاده می شود.