پمپ تزریق

عملکرد یک پمپ تزریق،تزریق مایعات درون سیستم گردش خون می باشد.اغلب اوقات تزریق به شکل درون وریدی صورت می گیردکه تزریق های شریانی،نیز معمولا استفاده می شوند .