میکروسکوپ اینورت

میکروسکوپ اینورت نوعی از میکروسکوپ می باشد که در آن منبع نوری و متمرکز کننده ی آن در بالای صفحه رو به پایین قرار دارند ، در صورتی که عدسی های شیئی به طرف بالا در زیر صفحه واقع شده اند .