جارتست

کاربرد جارتست به تعیین دوز مورد نیاز به منظور اضافه کردن مواد شیمیایی برای از بین بردن ذرات کوچک در آب یا فاضلاب ، بر می گردد .