اتاق تمیز آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهی عبارت از محیطی است که معمولا در تحقیقات علمی وتولید محصول استفاده می شود و آلاینده های محیطی مانندگرد و غبار ، میکروب هاو…کمتر دارد .