دستگاه فیلتر پرس آزمایشگاهی

دستگاه فیلتر پرس آزمایشگاهی ابزاری می باشد که از آن در فرآیند های جداسازی به وسیله ی اصول هدایت فشار استفاده می شود ، که به وسیله ی یک پمپ آبکی انجام می شود