راکتور آزمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی سبب می شود کاربر نسبت به واکنش های شیمیایی ، همانند اندازه گیری پارامتر هایی نظیر pH یا فشار در رابطه با ترکیب دارای کنترل باشد …