فریزر آزمایشگاهی

فریزرهای آزمایشگاهی برای انجماد مواد واکنش گرا استفاده می شود.