یخچال فریزر آزمایشگاهی

یخچال فریزر آزمایشگاهی برای انجماد مواد واکنش گرا استفاده می شود.