همزن مغناطیسی

دستگاه آزمایشگاهی که با ایجاد میدان مغناطیسی میله خاصی را به حرکت در در می آورد، همزن مغناطیسی است که با چرخش میله مواد را هم می زند.