تجهیزات آزمایشگاه مواد و متالورژی

مواد زیستی ، سرامیک ها ، پلیمر ها ، مواد نانو ، فیلم های نازک ، و تجهیزات آزمایشگاه مواد و متالورژی حوزه های مورد توجه در این رابطه می باشند