دستگاه تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب بعنوان ابزاری علمی برای تعیین نقطه ذوب مورد استفاده قرار می گیرد