میکرومتر

از میکرومتر برای تعیین کیفیت و اندازه گیری قطر اجسام ریز استفاده می شود.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران