دستگاه الایزا ریدر

دستگاه الایزا ریدر بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی عمل می کند.