دستگاه الایزا واشر

در کالیبره کردن دستگاه الایزا واشر، یکی از موارد موقعیت سوزن های این دستگاه می باشد