میکروسکوپ آزمایشگاهی

میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه می باشد که برای مشاهده نمونه با بزرگ نمایی بسیار زیاد از آن در انواع آزمایشگاه ها استفاده می شود