مخلوط کن آزمایشگاهی

یکی از دستگاه های ساده ای که به شکل متداولی در آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود مخلوط کن آزمایشگاهی گردابی است که به منظور مخلوط کردن ویال های کوچکی از مایع استفاده می شود .