دستگاه مولتی متر

مولتی متر برای اندازه گیری چند عملکرد بصورت همزمان استفاده می شود که به آن اهم متر نیز
گفته می شود و دو نوع آنالوگ و دیجیتال دارد.