نانودراپ

اسپکتروفتومتر نانودراپ ساخت شرکت فناوری های نانودراپ برای اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است