نفلومتر

یکی از کاربردهای نفلومتر سنجش مقادیر پروتئین های پلاسمایی است.