ذره شمار

حوه شمارش ذرات توسط ذره شمار، یا بر اساس تابش نور، یا تیرگی نور و یا ایجاد تصویر به صورت مستقیم است.