الکترود PCO2 چیست؟

الکترود PCO2 توسط یک غشاء نفوذپذیر به CO2 اما غیر قابل نفوذ به یون های هیدروژن، از خون جدا می شود.