PCO2 Electrods

برای کالیبراسیون کردن الکترود PCO2 از گازهای کالیبره کننده و یا مایعات دارای CO2 استفاده می کنند. توسط فشار CO2 و فشار بخار آب در درجه 37 درجه سانتی گراد که معادل 47 متر جیوه است به همراه غلظت CO2، PCO2 هر گاز کالیبره کننده محاسبه می شود.