فوتومتر

به طور کلی به ابزاری که برای اندازه گیری شدت نور یا ویژگی های اپتیکال محلول ها یا سطوح مورد استفاده قرار می گیرد، فوتومتر گفته می شد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران