پلاریمتر

رای اندازه گیری زاویه ی چرخش،از ابزاری استفاده می شود که پلاریمتر نام دارد، این ابزار توسط نور پلاریزه عبوری از میان یک ماده فعال از نظر نوری استفاده می شود