رفراکتورمتر

در نگهداری آکواریوم، از رفراکتومتر برای اندازه گیری شوری و چگالی ویژه ی آب استفاده می شود.