انکسار سنج

از انکسار سنج برای اندازه گیری چگالی و شوری ویژه آب در نگهداری آکواریوم استفاده می شود.