شیکر آزمایشگاهی

دستگاه هایی در آزمایشگاه ها برای مخلوط کردن مایعات مورد استفاده قرار میگیرند که به آنها شیکر آزمایشگاهی گفته می شود.