دستگاه استخراج سوکسله

از دستگاه استخراج سوکسله در اوایل ساخته شدن آن، برای استخراج چربی از یک ماده جامد استفاده می شد، این دستگاه در سال 1879 توسط فرانز فن سوکله اختراع شد