اسپکتروفلوریمتر

اسپکتروفلوریمتر عبارت از ابزاری می باشد که از خصوصیات فلورسانتی ترکیبات به منظور مهیا سازی اطلاعاتی در مورد غلظت آن ها و محیط های شیمیایی استفاده می کند …