سل اسپکتروفتومتر

اختلاف سل اسپکتروفتومتر ها نباید بیش از 0.5% باشد، در صورت اختلافی بیشتر از این باید لوله های نامناسب را دور ریخت.