اسپکتروفتومتر | خرید اسپکتروفتومتر | فروش اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکترومتر برای اندازه گیری غلظت مایع های مورد آزمایش به کار می رود و از روش عبور نور از مایع استفاده می کند.