پمپ سرنگی

پمپ سرنگی یک نوع پمپ تزریقی کوچک می باشد که از آن به منظور به کارگیری مقدار اندک مایع ( با/بدون دارو ) برای یک بیمار یابرای تحقیقات بیوشیمی استفاده می شود .