دوربین حرارتی

یک دوربین حرارتی ( که با نام های یک دوربین مادون سرخ یا دوربین تصویر برداری حرارتی نیز شناخته می شود ) عبارت از دستگاهی می باشد که یک تصویر را با به کارگیری تابش مادون سرخ به وجود می آورد