دستگاه دماسنج

از دماسنج برای اندازه گیری دما و حرارت استفاده می شود.