دستگاه ضخامت سنج

استفاده از دستگاه ضخامت سنج به منظور تست بر روی فلز ، بررسی ضخامت روکش برای کنترل کیفی و اهداف بازرسی امری متداول و عادی است .