تيشو فلوت

تيشو فلوت یا در تعریفی دیگر حمام بافت در رشته های بافت شناسی و آسیب شناسی برای رها سازی بافت های سخت یا تو رفته استفاده می شود . این پیش نیاز ها به صورتی انجام می شوند