دستگاهی که برای خودکار سازی فرآیند معین سازی غلظت های نامعین یک محلول ، بر پایه ی غلظت مشخص یک محلول دیگر ، استفاده می شود ، تیتراتور نام دارد . این ابزار به صورت سیستم های ساده ی به کار برده شده در آنالیز های معمول آزمایشگاهی است تا مدل های پیشرفته ای که به شکل کاملا خودکار و توانا به انجام شکل های مختلف تیتراسیون ها به شکل هم زمان می باشند .

بررسی های سیستم های تیتراسیون / تیتراتور ها به صورت زیر است

قواعد اندازه گیری تیتراتور پتانسیل سنجی خودکار KEM

با استفاده از واکنش مداوم بین ماده ای که بایستی در نمونه مورد اندازه گیری قرار گیرد و ماده ای که غلظت آن معین است ، به وسیله ی اندازه گیری میزان مصرف معرف هنگامی که غوطه ور می شود ، می توان به این نتیجه رسید که چه میزان از ماده ی اندازه گیری شونده در نمونه به چشم می خورد .

در آنالیز دستی ، محلول شاخص برای معین کردن نقطه ی پایانی بر پایه ی تغییر رنگ استفاده می شود . با یک تیتراتور ، تغییر پتانسیل سنجی ( pH ) از قطب الکتریکی برای معلوم کردن نقطه ی پایانی استفاده می شود .

شکل های مختلف تیتراسیون

تیتراسیون اسید – باز

شیمی دان ها از تیتراسیون اسید – باز برای معین کردن محتوای اسیدی خاص مشابه با اسید هیدرو کلریک با یک باز ، همانند با هیدروکسید سدیم ، درون یک مایع ، استفاده می کنند .

تیتراسیون اکسایش – کاهش

این روش که تیتراسیون کاهشی نیز نام گذاری شده است ، روشی از تیتراسیون است که بر به دست آوردن یا از دست دادن الکترون ها داخل یک نمونه تکیه داشته تا معین شود نمونه چه چیزی در خود دارد .

تیتراسیون رسوبی

در این شکل از تیتراسیون ، به نمونه یک معرف اضافه می شود تا هنگامی که واکنشی رخ دهد که طی آن یک جامد یک رسوب را از نمونه شکل داده یا از آن ریزش داشته باشد .

تیتراسیون کمپلکس سنجی

این شکل از تیتراسیون مشابه با تیتراسیون رسوبی است و در آن رسوباتی از جامدات به دنبال اضافه کردن معرف شکل می گیرند .

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است