دیسپنسر

استفاده از دیسپنسر به منظور خارج سازی و توزیع دقیق مقداری از مایع است که این مقدار اندازه گیری شده و معمولا اندازه ی آن بین 1mL و 50mL از یک بطری می باشد