کدورت سنج

یک کدورت سنج کالیبره شده براساس مقایسه ی تصویری شدت نور پراکنده شده توسط یک نمونه تحت شرایط معین با شدت نور پراکنده شده توسط یک مرجع استاندارد تحت همان شرایط قرار دارد.