کدورت به مواد معلق موجود در مایعات می گویند که باعث می شوند نور به طور مستقیم از آن مایع عبور نکند.کدورت سنج آن ها را اندازه می گیرد.