کدورت به مواد معلق موجود در مایعات می گویند که باعث می شوند نور به طور مستقیم از آن مایع عبور نکند.کدورت سنج آن ها را اندازه می گیرد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران