کدورت سنج یا توربیدومتر | خرید کدورت سنج | فروش کدورت سنج

کدورت به مواد معلق موجود در مایعات می گویند که باعث می شوند نور به طور مستقیم از آن مایع عبور نکند.کدورت سنج آن ها را اندازه می گیرد.