ویسکومتر

برای اندازه گیری ویسکوزیته یک مایع از ابزاری به نام ویسکومتر استفاده می کنند.