لیست شرکت های ارائه دهنده ی این محصول


 با ذکر نام شرکت تجهیزیار به عنوان معرف از 5% تخفیف ویژۀ بازدیدکنندگانِ تجهیزیار برخوردار شوید 

 با ذکر نام شرکت تجهیزیار به عنوان معرف از 5% تخفیف ویژۀ بازدیدکنندگانِ تجهیزیار برخوردار شوید 

یک شیکر لوله ورتکس ، عبارت از دستگاهی است که به شکل متداول در محیط های آزمایشگاهی برای ترکیب کردن ویال های کوچکی از مایعات به کار گرفته می شود . در ساختار شیکر لوله ورتکس استفاده از یک موتور الکتریکی با میله محرکی به چشم می خورد که به شکل عمودی واقع شده و به یک قطعه ی لاستیکی به شکل فنجان که اندکی موقعیت آن با مرکز فاصله دارد ، متصل است . به هنگام حرکت موتور ، نوسان قطعه ی لاستیکی با یک حرکت دورانی شروع می شود . هنگامی که لوله ی آزمایش یا دیگر ظروف مناسب آزمایشگاهی به درون فنجان لاستیکی فشار داده می شوند ( یا قادر به لمس آن خواهند بود ) این حرکت به مایع درونی انتقال می یابد و عبارتی یک نوع گرداب به وجود می آید . اکثر شیکر لوله ورتکس ها دارای قسمتی به منظور تنظیم سرعت های گوناگون بوده و قادر به این هستند که یک حرکت مداوم را در اختیار بگیرند ، یا فقط هنگامی که به طرف پایین به روی قطعه ی لاستیکی فشار وارد می شود ، کار آن ها شروع شود .

به شکل متداولی شیکر لوله ورتکس ها در محیط های آزمایشگاهی زیست علمی مشاهده می شوند . در آزمایشگاه های کشت سلول و میکروب شناسی کاربرد آن ها می تواند در رابطه با معلق ساختن سلول ها باشد . در یک آزمایشگاه بیوشیمی یا تجزیه امکان استفاده از آن ها برای ترکیب کردن معرف ها یا یک ارزیابی یا برای مخلوط کردن یک نمونه ی تجربی و یک رقیق کننده وجود دارد .

تکنیک ” ورتکس انگشتی ”یک جایگزین برای شیکر لوله ورتکس الکتریکی محسوب می شود که در آن به شکل دستی گردابی با ضربه زدن به طرف جلو و عقب لوله ی آزمایش با انگشت یا شست دست یک فرد به وجود می آید . مدت زمان انجام چنین تکنیکی معمولا بیشتر است و اغلب اوقات سوسپانسیون غیر مناسبی شکل می گیرد ، با آن که ممکن است در برخی از موارد هنگامی که شیکر لوله ورتکسیدر در دسترس نیست یا نیرو های درگیر در ایجاد گرداب به نمونه آسیب وارد می کنند ، استفاده از آن شایسته باشد ، ولی نمی توان این تکنیک را هنگامی که کاربر با موادی سوزش آور کار می کند ، توصیه کرد . بهتر است زمان سرعت بخشیدن به امر ترکیب کردن محلول ها این تکنیک را به کار برد چون به اعمال انرژی جنبشی لازم به منظور به وجود آوردن سوسپانسیون ها ، نیاز نیست .

احتیاط های ایمنی در هنگام کار با شیکر لوله ورتکس

به هنگام کار با یا نزدیک به یک شیکر لوله ورتکس باید احتیاط های ایمنی زیر را رعایت کرد :

  • به هیچ وجه بدون این که بخشی راسی محکم سر جای خود قرار نگرفته است کار با واحد شیکر لوله ورتکس را آغاز نکنید .
  • همیشه محافظ چشم نشکن را بر روی چشم خود داشته باشید .
  • محلول ها و مواد اشتع